• برگزاری جلسه مناقصه و مزایده
  مورخ 95/11/26

 • برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان
  مورخ 95/11/19

 • برگزاری جلسه توجیهی
  مورخ 95/11/16

 • برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان
  مورخ 95/11/05

 • برگزاری جلسه توجیهی
  مورخ 95/11/05


 قوانين مرتبط با برونسپاري

 بسته هاي آموزشي

فرم استاندارد قراردادها
عنوان
تماس با ما: تهران، بزرگراه همت، دانشگاه علوم پزشكي ايران، ساختمان مركزي، طبقه چهارم تلفن:86702414 ، 86702417 ، 86702447