• برگزاری جلسه توجیهی
  مورخ 95/10/25

 • برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان
  مورخ 95/10/22

 • برگزاری جلسه مناقصه و مزایده
  مورخ 95/10/7

 • برگزاری جلسه پیش فراخوان
  مورخ 95/9/30

 • جلسه بررسی اسناد تغذیه
  مورخ 95/9/28


 قوانين مرتبط با برونسپاري

 بسته هاي آموزشي

فرم استاندارد قراردادها
عنوان
تماس با ما: تهران، بزرگراه همت، دانشگاه علوم پزشكي ايران، ساختمان مركزي، طبقه چهارم تلفن:86702414 ، 86702417 ، 86702447