• برگزاری جلسه مناقصه و مزایده
  مورخ 95/12/28

 • برگزاری جلسه مناقصه و مزایده
  مورخ 95/12/22

 • برگزاری جلسه مناقصه و مزایده
  مورخ 95/12/18

 • برگزاری جلسه توجیهی
  مورخ 95/12/18

 • برگزاری جلسه مناقصه و مزایده
  مورخ 95/12/17

 • برگزاری جلسه
  مورخ 95/12/17

 • برگزاری جلسه
  مورخ 95/12/11


 قوانين مرتبط با برونسپاري

 بسته هاي آموزشي

فرم استاندارد قراردادها
عنوان
تماس با ما: تهران، بزرگراه همت، دانشگاه علوم پزشكي ايران، ساختمان مركزي، طبقه چهارم تلفن:86702414 ، 86702417 ، 86702447